• EXCHANGERATES
 • Dolar x Real
  R$ 3.1921
  Euro x Real
  R$ 3.7561
  Euro x Dolar
  U$ 1.1767